Vážení ředitelé, milí rodiče, čtenáři,

Dle zákona 178/2016 Sb., kterým se mění školský zákon 561/2004 je stanoveno, že vzdělávání dětí v mateřské škole se organizuje i pro děti mladší 3 let věku, nejdříve však od 2 let. Od roku 2020 bude předškolní vzdělávání organizováno pro děti od 2-6 let, kdy již i dvouleté dítě bude mít zákonný nárok na umístění v MŠ, nebude ho tedy možné nepřijmout ani z kapacitních ani jiných důvodů. Dvouleté dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání je evidováno jako dvouleté dítě po celý školní rok.

Povinností ředitele je zajistit (dle vyhlášky o předškolním vzdělávání) podmínky pro vzdělávání těchto dětí.

Od 1- 9. 2020 - za každé dítě mladší 3 let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí na třídě /24/ snižuje o 2 děti, ovšem jen do doby dovršení 3 let věku dítěte. Doposud se snižuje počet dětí na třídu pouze za děti s přiznaným podpůrným opatřením.

 

Zajištění materiálních podmínek:

 • Hračky pro děti dvouleté. Hračky, které v současné době školky mají na třídě, jsou zpravidla ve většině určeny dětem od tří let věku.

 

 • Nemožnost kontaktu dvouletých dětí s hračkami obsahujícími malé části.

 

 • Vybavení školní zahrady herními prvky pro dvouleté děti.

 

 • Vhodný sedací nábytek (třída, jídelna) dle Vyhlášky 410/2005, příloha č. 2 (min. 1 stoleček do třídy, jeden do jídelny + židličky)

 

 • Prostor pro ukládání hygienických potřeb dětí - skříň, police (pleny, ubrousky apod.) tento prostor musí být v patře nahoře i dole, kde děti odpočívají

 

Možnosti řešení:

 • Část hraček zakoupit, část hraček ohodnotit jako bezpečné i pro děti dvouleté.

 

 • Vytvořit herní koutky (centra pozornosti) konkrétně pro dvouleté děti – respektující zájmy dvouletých dětí – zaměřit se na hru smyslovou (podpora hmatu (uchopování), zraku (pozorování), čichu, sluchu (zvukové hračky od líbivých až rušivých), záměrnou manipulaci (nakládání, vykládání, přerovnávání, vožení, …), experimentace

 

 • V náročné finanční situaci lze řešit vybavení školní zahrady i mobilními (nepevnými) herními prvky (např. klouzačka, domeček, vajíčkové závěsné houpačky, hnízda)

 

 • Směrovat vytvoření třídy do přízemí – stejně tak speciální vybavení (skříň na hyg. potřeby), pokud je třeba zakoupit nábytek (stolek, židle) – zvolit nastavitelný, aby se mohl využít jak pro děti dvouleté, tak někdy v budoucnu opět pro děti starší

 

Hygienické podmínky:

/Vyhláška 410/2005 Sb/

 • prostor pro mytí, dezinfekci a skladování nočníků, nočníky ideálně 1 na 1 dítě

 

 • přebalovací stůl, který je umístěn v blízkosti umyvadla pro zaměstnance, zajistit intimitu dětem, krytý nášlapný koš na použité pleny

 

 • odpad kontaminovaný zařadit pod katalogové číslo 18 01 04, maximální doba mezi shromážděním odpadu (chlazený prostor) a jeho likvidací je max. 3 dny, pokud je interval odvozu delší, musí být kontaminovaný odpad zařazen pod katalogové číslo b18 01 03 a skladován ve zvláštním skladu při teplotě 3-8°C.

 

 • vypracovat systém donášení toaletních potřeb pro děti rodiči

 

Možnosti řešení:

 • prozatím je přijetí dvouletých dětí stále na rozhodnutí ředitele, vzhledem ke stálému systému financování škol na počet dětí, je mnoho obzvláště jednotřídních škol k přijímání dvouletých dětí nepřímo nuceno…avšak je možnost stanovit si kritéria a stanovit adaptační dobu…tedy např. kritérium odplenkovaného dítěte, úroveň určité min. sebeobsluhy (udržet lžíci, najíst se s ní, svléct se) a určitá základní míra komunikace (pouhé žvatlání nestačí)

 

 • Určitý počet nočníků opatřit vyhradit jim prostor pokud to dovolují prostorové možnosti sociálního zařízení – popřípadě opatřit jeden dva záchody stupínkem a snížit tak mísu wc – tedy snížit nástup na wc mísu.

 

 • Pleny ukládat do tmavých igelit. sáčků (tašek) do šatny k místu dítěte – kdo dítě odvádí, JE povinen odpad odnést…..stejně jako se tímto způsobem dává domů na vyprání mokré či jinak znečištěné prádlo dětí.

 

Psychosociální podmínky:

 • zajistit souběh působení pedagogů v organizačně náročných částech dne, dosud není financováno (v RVP PV je nově požadován ideální stav 2,5 hodiny každý den na každé třídě). Radikální zkrácení provozu nebo dohrazení  finančních prostředků na plat dalšího zaměstnance zřizovatelem? (chůva - šablona OP VVV financována z EU fondů – druhá vlna projektů?)

 

 • zajistit vzdělávání učitelů v oblasti dvouletých dětí v MŠ, kurzy zpravidla 40 hodinové, je tedy třeba vyřešit zastupování – buď druhou p.uč, přičemž hodina přespočetné pedagogické práce je v nároku 200% hodinového výdělku – případně záskokem na DPP (kdo zaplatí kurzy a přespočetné hodiny či DPP pokud není dostatek peněz v normativech a ONIVech?)

 

Možnosti řešení:

 • Druhá vlna projektů OP VVV – zda - li bude mít MŠ nárok a možnost zvolit si šablonu CHŮVA
 • Zřizovatel by hradil financování DPP – vychází ze všech možností nejlevněji – otázka je, jestli by se kvalifikovaná síla na záskoky dala sehnat, obzvláště na vesnických jednotřídních MŠ

 

 • Časové omezení provozu třídy pro dvouleté děti – ranní scházení se dětí v jiné třídě, stejně tak pobyt dětí po „O“ (popřípadě po odpočinku) rozdělen do zbývajících tříd – PRAXE bývá taková, že dvouleté děti nepřichází ráno až tak brzy, případně ne v plném počtu, často si je rodiče berou po O, případně brzy po odpočinku

 

Bezpečnostní podmínky:

 • pobyt venku, počet pedagogických pracovníků bude stanoven tak, že na 1 ped. pracovníka připadne 20 dětí z běžné třídy, 12 dětí ze třídy s dvouletými dětmi - je nutno zajistit dalšího zaměstnance, který bude zajišťovat bezpečnost při pobytu venku – opět spojeno s otázkou financování

 

 • od 1.9.2020 (§5, odst 6 Vyhlášky o předškolním vzdělávání) ve třídě, kde se vzdělávají děti ve věku 2-3 let , nebo, kde jsou 4 a více těchto dětí vykonává pracovní činnost souběžně nepedagogický pracovník s odbornou způsobilostí) - Financování???

 

 • Doplnit a upravit dokumentaci požární ochrany

 

Možnosti řešení:

 • Pro pobyt venku využít stávajícího zaměstnance (jako tomu bývalo dříve), který v danou dobu může přerušit svou náplň práce (školnice, uklízečka), smluvně ošetřit a zařadit jako např. vychovatelka, nekvalifikovaná učitelka a pod…dle katalogu prací) – financování dle možností školy, popřípadě do-hrazení zřizovatelem

(Václav Pícl, náměstek pro řízení sekce vzdělávání MŠMT 30.3.2017 – Při zajištění pobytu venku par. 5 vyhlášky č.14/2005 stanoví při vyšším počtu dětí zajištění dohledu dalším pedag. prac (např. asistent pedagoga), případně i fyzickými osobami, které jsou způsobilé a jsou v prac.práv. vztahu s MŠ (např. chůva, školnice, uklízečka, školní asistent)

 

 • Pro provozovatele MŠ vyplývá ze zákona o požární ochraně č. 133/1985 a vyhlášky o požární prevenci č. 246/2001 Sb., povinnost zabezpečit zpracování a vedení i tzv. „dokumentace zdolávání požáru“ a „požárního evakuačního plánu“., tuto dokumentaci zpracovává technik požární ochrany.

Dokumentace zdolávání požáru (DZP) ve formě „operativní karty“ se předkládá HZS. Požární evakuační plán se HZS nepředkládá – ten je veden spolu s ostatní dokumentací v budově MŠ. Vzhledem k tomu, že od srpna 2017 bude nově upraven proces schvalování DZP (schválení bude rozhodnutím ve správním řízení, což bude administrativně náročnější), doporučuje se tedy aktualizovat nebo nově zpracovat tuto dokumentaci co nejdříve, aby byla předložena HZS nejpozději v průběhu července 2017.

Povinnost zpracovat DZP je pro činnosti se Zvýšeném požární nebezpečí (ZPN), kde nejsou běžné podmínky pro zásah.  Pokud škola po 1. 8. 2017, zamýšlí mít ve škole přijaté děti mladší 3 let, pak na základě novely zákona o PO smí takto činit až po té, co bude mít schválené DZP. 

 

 • Současně je povinností Stanovit preventivní požární hlídku (nejméně tříčlennou) ve smyslu § 13 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně. Uvedení tři zaměstnanci by se v prostoru měli vyskytovat „současně“ - v případech, kdy se v určitých časových úsecích kromě dětí vyskytuje v MŠ pouze jeden či dva zaměstnanci? Doporučení přímo HZS ČR:  „předpokládá se, že v rámci školení o požární ochraně budou dotyčné přítomné osoby dostatečně informováni o všech skutečnostech, které s požární ochranou na jejich pracovišti souvisí, včetně informací např. k provedení nutných opatření v případě vzniku požáru. Současně považujeme za vhodné upozornit, že nutnost provádění cvičného požárního poplachu ve smyslu § 32 odst. 4 a odst. 5 vyhlášky o požární prevenci, vyplyne z vyhodnocení podmínek požární bezpečnosti pro konkrétní činnost. V případě, že jeho provádění se vyhodnotí jako potřebné, požadavky na jeho provádění se zapracují do dokumentace požární ochrany, např. dle § 30 odst. 2 písm. e) vyhlášky o požární prevenci.“

 

 

Stavební požadavky:

 • nová norma ČSN 73 4400

 

Možnosti řešení:

 • objednat audity na stávající budovy?!
 • POZOR, někde bude problém, spousta MŠ je zřízena v budovách původně určených a vystavěných k jiným účelům, některé budovy ani nemají kolaudační zprávy….vyčkat do uvolnění stavebního zákona??? Blíží se…!

 

 

Související poznatky a poznámky vzhledem K VÍCETŘÍDNÍ MŠ

 tedy samostatná třída pro dvouleté děti

 

 • Třída homogenní - Děti dvouleté zvláště – věk 2 -3 roky (některé děti přijaté jako dvouleté, ale během roku dovršují věku tří let)
 • Personální obsazení 1 kvalifikovaná učitelka na 5-6 dětí, třída by měla mít kapacitu max. 12 dětí (tedy dvě učitelky na třídu)
 • Případně zajistit personální podporu – chůvu, školního asistenta, asistenta pedagoga, sociální pracovnici, zdravotnici, může být i učitelka MŠ v 8.pl.třídě (např. začínající, důchodkyně, nekvalifikovaná)

 

Provozní doba MŠ – Např. 6:30 – 16:0

Průběh režimu dne pro dvouleté:

Scházení se ve třídě - cca 6:30 – 8:00 umožnění volného pohybu, nabídka různých činností, individuální přihlédnutí k zájmu dítěte, zjevně unaveným dětem nabízet pobyt v relaxačním koutku (sedací vaky, polštáře, plyšáci…)

 

Komunikační kruh – cca 8:00 – 8:10 - různého zaměření, na různé téma (nabízí se zhodnocení předchozího dne, toho jsou však schopny až děti starší či mentálně zralejší – ostatní dvouleté děti nedokážou ještě takto plynule chápat horizont času – čas je vnímán jako určitá hranice jako čas oběda, čas hry a pod., avšak za pomocí druhé osoby – učitelky, chůvy – mohou mladší děti naslouchat a přihlížet interpersonalitě ostatních členů kruhu a přitom určitým způsobem i fyzicky odpočívat (téma má na starosti učitelka - vedoucí směny, druhá učitelka popřípadě personální podpora zajišťuje fyziologické potřeby dětí)

 

Hygiena – cca 8:10 – 8: 20 - společné komentářem doprovodné budování hyg. návyků

 

Pohybová chvilka – cca 8:20 – 8:30 - tanečky, zpěv s pohybem, pohybová hra, protahovací a jiná vhodná cvičení (má na starosti učitelka - vedoucí směny, druhá učitelka popřípadě personální podpora zajišťuje fyziologické potřeby dětí)

 

Hygiena, Svačina, Hygiena – cca 30 – 45 min (snaha o samostatné stravování, případné dokrmování dle situace a pouze zpočátku školního roku, ale snažit se brzy odbourat, správné sezení u stolečku)

 

Společná „řízená“ činnost – dle týdenního tématu a přípravy p. uč., cca 15 - 20 min

 

Hygiena, Příprava na pobyt venku – pobyt v šatně

Pobyt venku – soustředit se na školní zahradě, než se přidá zbytek dětí, poté nadále zahrada, vycházka, jiná venkovní činnost

 

Šatna, Hygiena, Oběd, Hygiena, Příprava na odpočinek

(Klidové činnosti do příchodu rodičů pro děti, které jsou po O – pracovní doba Chůvy končí)

 

Odpočinek

 

Odpolední činnosti – již zajišťuje paní učitelka, k ruce p. uklízečka na pomoc s hygienou (uklízečka)

 

Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let:

 • V takové třídě tedy půjde spíše o péči než výchovu, ale i tak může probíhat celkový proces učení – v menší míře záměrné, pedagogem připravené a promyšlené, ve větší míře nezáměrné, na základě konkrétních situací, vedené pozorováním a poskytováním vzoru

 

 • Předškolní vzdělávání dvouletých neprobíhá zcela jako systém výchovy a vzdělávání v dlouhodobém čase, ale zprvu spíše jako výchova v určitém časovém rámci (v časovém prostoru) – čas hry, čas oběda, čas odpočinku. Takto celý den vnímají i děti dvouleté. Důležité je tedy věnovat pozornost respektování a dodržení časové hranice.

 

 • V tomto období je dítě doslova fascinováno pohybem, dochází k rychlému rozvoji hrubé motoriky a má přirozenou potřebu zvýšené aktivity (neuspokojená potřeba aktivity omezuje přirozenou oblast stimulace)…je nutné tedy upravit prostor pobytu v MŠ tak, aby děti měly možnost volného pohybu

 

 • V RVP PV by mělo jít o základní tři cíle, které jsou pro celé předškolní období závazné:

 

 1. 1.    ROZVÍJENÍ DÍTĚTE, JEHO UČENÍ A POZNÁNÍ
 2. 2.    OSVOJENÍ ZÁKLADŮ HODNOT, NA NICHŽ JE ZALOŽENA NAŠE SPOLEČNOST
 3. 3.    ZÍSKÁNÍ OSOBNÍ SAMOSTATNOSTI A SCHOPNOSTI PROJEVOVAT SE JAKO SAMOSTATNÁ OSOBNOST PŮSOBÍCÍ NA SVÉ OKOLÍ

 

 • Ve vzdělávání dětí mladších tří let převládají spontánní činnosti nad řízenými. Nejčastěji uplatňujeme individuální nebo skupinovou formu činnosti. Důraz je kladen na volnou hru. V plné míře akceptujeme vývojová specifika (individualizace a diferenciace). Při plánování vzdělávací nabídky pro děti mladší tří let vycházíme z jednoduchých principů: 

- jednoduchost

- časová nenáročnost

- známé prostředí a nejbližší okolí

- smysluplnost a podnětnost

- dostatek prostoru a času pro volný pohyb a hru dítěte

 

 • Pojem péče je vázán zejména k uspokojování základních fyzických a psychických potřeb

 

 • Předškolní vzdělávání dvouletých neprobíhá zcela jako systém výchovy a vzdělávání v dlouhodobém čase, ale zprvu spíše jako výchova v určitém časovém rámci (v časovém prostoru) – čas hry, čas oběda, čas odpočinku. Takto celý den vnímají i děti dvouleté. Důležité je tedy věnovat pozornost respektování a dodržení časové hranice.

 

 • Při vzdělávání dětí od dvou do tří let maximálně využíváme metody práce vhodné pro tuto věkovou kategorii:

- situační učení,

- spontánní sociální učení (nápodoba),

- prožitkové učení,

- učení hrou a činnostmi

 

Společná „řízená“ činnost:

Oblast biologická – zamření se na zdravotní cviky, chůzi, běh, skoky, lezení, podávání a hod lehkých předmětů, cvičení odvahy, seznamování s vodou v různých podobách + doprovodné aktivity, otužování

Oblast psychologická

Oblast interpersonální – sluchové hry, poslech zpěvu, hudby, zpěv, hudebně pohybové činnosti, hra na nástroje, obsažné čáranice, znaková kresba,

Oblast environmentální – seznamovat děti s blízkým životním prostředím, seznamovat děti s přírodou, rozvíjet vnímání, představivost, paměť, pozornost, soustředění, rozvíjet řeč dětí

Oblast sociálně kulturní – rozvoj sebeobsluhy, hygienických návyků, hra s materiály, napodobivá hra, pomoc při práci dospělých

 

 

 

 

 

 

 Autor článku: Bc. Gabriela Melounová 

 

 

 

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.