Pracovní skupina Moderní didaktické formy

Pracovní skupina pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí. Obsahem práce této skupiny je především projednání podkladů a dokumentů, které jsou součástí Místního akčního plánu. Dále výměna zkušeností a odborných znalostí o moderních didaktických formách, metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí dětí a žáků.

Tato pracovní skupina se také podílí na celém procesu společného plánování v území, navrhuje aktivity spolupráce a aktivity škol v oblasti moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí dětí a žáků, které budou v území udržitelné. Tyto návrhy aktivit následně předává Řídícímu výboru MAP.

Pracovní skupina Moderní didaktické formy je složena z učitelů a lídrů/expertů z území MAP.

Minimálně jeden člen pracovní skupiny musí být pedagogickým pracovníkem dle zákona o pedagogických pracovnících s minimálně pětiletou praxí v základní škole.

V rámci pracovní skupiny dojde k identifikaci místních lídrů.

Moderní didaktické formy

Moderní didaktické formy jsou takové didaktické formy, které umožňují dětem, žákům a pracovníkům ve vzdělávání, aby byli aktivními účastníky svého vlastního učení a aby byli schopni rozvíjet své klíčové kompetence v reálných situacích.

V případě dětí a žáků se jedná např. o projektové vyučování – zaměření na řešení/ produkt, využití technologií ve výuce, kooperativní vyučování – řešení úkolů a projektů v týmech, využití her a simulací, učení se na základě zkušeností, výuku mimo třídu (zahrnuje praktické aktivity a projekty – exkurze, aktivity muzeí a paměťových institucí, science center atp. a praktické aktivity v terénu), individualizovanou výuku zaměřenou na rozvoj vzdělávacího potenciálu každého žáka atd. V případě pracovníků ve vzdělávání se jedná např. o zážitkovou pedagogiku, propojování formálního a neformálního vzdělávání, využití technologií ve výuce apod. 

Zápisy z jednání pracovní skupiny:

Číslo jednáníDatum konáníDokument
01  6.3.2024 PDF
02 15.5.2024 PDF