MAP III Novoměstsko

realizace: 1.1.2022 - 30.11.2023

reg.č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021296

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je produktem spolupráce partnerů v území ORP Nové Město nad Metují, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z daného území.

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a následně základního vzdělávání, zájmové a neformální vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat.

 

Jak MAP II Novoměstsko rozvíjel vzdělávání v obobí 2018 - 2021 

PRACOVNÍ SKUPINY

 • FINANCOVÁNÍ
 • MATEMATICKÁ GRAMOTNOST 
 • ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST
 • ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI
 •  MATEŘSKÉ ŠKOLY

  

Pozvánky na jednání pracovních skupin naleznete v záložce Co je v plánu

SWOT-3 ANALÝZY

 

ŘÍDÍCÍ VÝBOR

Členové Řídícího výboru MAP III Novoměstsko zde (aktualizace 21.06.2023)

Zápis ze setkání Řídícího výboru ze dne 26. 03. 2018 ZDE

Zápis ze setkání Řídícího výboru ze dne 12. 12. 2018 ZDE

Zápis ze setkání Řídícího výboru ze dne 12. 06. 2019 ZDE

Zápis ze setkání Řídícího výboru ze dne 10. 12. 2019 ZDE

Zápis ze setkání Řídícího výboru ze dne 03. 06. 2020 ZDE

Zápis ze setkání Řídícího výboru ze dne 09. 12. 2020 ZDE

Zápis ze setkání Řídícího výboru ze dne 26. 10. 2021 ZDE

Zápis ze setkání Řídícího výboru ze dne 07. 12. 2021 ZDE

Zápis ze setkání Řídícího výboru ze dne 23. 03. 2022 ZDE

Zápis ze setkání Řídícího výboru ze dne 01. 12. 2022 ZDE

Zápis ze setkání Řídícího výboru ze dne 21. 06. 2023 ZDE

Zápis z hlasování Řídícího výboru per rollam ze dne 26.09.2023 ZDE 

Zápis z hlasování Řídícího výboru per rollam ze dne 27.09.2023 ZDE

Zápis ze setkání Řídícího výboru ze dne 29.11.2023 ZDE

 

DOKUMENTY

Seznam místních lídrů

Aktuální verze:

Strategický rámec projektu MAP III Novoměstsko (aktualizace 27.9.2023 včetně přílohy)

Strategický rámec projektu MAP III Novoměstsko (aktualizace 1.12.2022)

Investiční záměry škol (aktualizace 1.12.2022)

Investiční záměry škol - MS Excel (aktualizace 1.12.2022)

Roční akční plán MAP III Novoměstsko na rok 2023 (schválen 1.12.2022)

Roční akční plán MAP III Novoměstsko na rok 2024 (schválen 21.06.2023)

Roční akční plán MAP III Novoměstsko na rok 2025 (schválen 21.06.2023)

 

Finální MAP II Novoměstsko

Analytická část MAP II Novoměstsko

SWOT analýza MAP II Novoměstsko

Roční akční plány MAP II Novoměstsko: 2018-2019, 2020, 2021, 2022

Strategický rámec projektu MAP II Novoměstsko (schváleno k 25.9.2017)

Strategický rámec projektu MAP II Novoměstsko (aktualizace dne 26.10. 2021)

Investiční záměry škol (aktualizace dne 26.10. 2021)

 

Principy MAP

Komunitní plánování je postup, který dává možnost lidem účastnit se rozhodovat o důležitých otázkách života společenství. Dále pomáhá k tomu, aby přijímaná usnesení zodpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu. Zajišťuje co nejefektivněji využívané dostupné zdroje při plánovaných krocích a jejich řešení, případně nacházení nových zdrojů, které by přinášely co největší užitek a spokojenost.

Spokojení žáci

 

Cíle MAP

Hlavním cílem MAP je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

 

Dílčí cíle MAP:

Dílčí cíl 1. Systémové zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol

Dílčí cíl 2. Sdílené porozumění cíli: orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání

Dílčí cíl 3. Zavádění řešení pro nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání uvnitř škol a v území - dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole

Dílčí cíl 4. Zlepšení spolupráce škol s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků

 

CO PŘINESE MAP JEDNOTLIVÝM AKTÉRŮM V ÚZEMÍ?

Dětem a žákům:

 • motivující, bezpečné, podporující a komunikující prostředí ve školách i mimo školy pro učení se, rozvoj osobnosti a rozvoj osobního potenciálu každého dítěte a žáka,
 • snížení šikany a diskriminace ve škole i mimo školu.

Rodičům:

 • více informací o příležitostech pro rozvoj dětí nejen ve škole, ale i mimo školu (neformální vzdělávání),
 • možnost podpořit školu a větší zapojení do života školy,
 • rozvoj kvalitního kariérového poradenství ve školách, které je nezbytným předpokladem pro správné směřování další vzdělávací dráhy žáka,
 • platformu pro otevřenou komunikaci.

Ředitelům a učitelům:

 • příležitosti pro setkávání ředitelů/učitelů, k vzájemným konzultacím, výměně zkušeností a spolupráci,
 • rozvoj spolupráce s rodiči a zapojení rodičů do života školy, podpora škol rodiči,
 • možnou místní a komunikativní podporu při organizaci spolupráce s kolegy v místě a při péči o osobní prostor nebo při řešení místních problémů.

Zřizovatelům:

 • možnost navázání a rozvoje spolupráce zřizovatelů na území MAP,
 • příležitosti pro výměnu zkušeností, možnost vytváření společných postupů a metodik pro řízení škol,
 • možnost využití dat a informací z MAP pro střednědobé plánování v oblasti vzdělávání (např. financování škol).

Všem aktérům v území:

 • zvýšení informovanosti o aktivitách různých subjektů v oblasti vzdělávání v území, spolupráce mezi formálním a neformálním vzděláváním - zvýšení důvěry, otevřenost a inspirace pro ostatní (ukazuje to, co dělají sousedi a ti druzí),
 • prohloubení spolupráce s neziskovými subjekty jak v oblasti vzdělávání, tak např. sociální oblasti,
 • ohlednění místních potřeb a podpora v místě – vzdělávání zohledňující místní potřeby,
 • zlepšení kvality vzdělávání, vzdělávání rozvíjejí kompetence pro osobní a pracovní život.

 

Cílové skupiny projektu MAP III Novoměstsko 

 

Seznam zapojených škol na území ORP Nové Město nad Metují

 

Základní škola a Mateřská škola Krčín

Mateřská škola Nové Město nad Metují, Na Františku

Mateřská škola Nové Město nad Metují, Rašínova

Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského

Základní škola Nové Město nad Metují, Školní

Střední škola a Základní škola Nové Město nad Metují

Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s.

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám.

Základní škola a mateřská škola Bohuslavice

Základní škola a Mateřská škola Černčice

Základní škola a Mateřská škola Nahořany

Základní škola a Mateřská škola Provodov - Šonov

Mateřská škola Slavoňov

 

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Jméno: 
E-mail: 
telefon: