Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Nové Město nad Metují

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je produktem spolupráce partnerů v území ORP Nové Město nad Metují, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z daného území.

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a následně základního vzdělávání, zájmové a neformální vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat.

 

PRACOVNÍ SKUPINY

 

Pracovní skupiny vytváří v projektu významnou platformu pro zapojování aktivních pedagogů, ředitelů škol a dalších osob činných ve vzdělávání. V MAP Novoměstsko se podařilo vytvořit 8 funkčních pracovních skupin, jejichž členové se budou v následujícím 4-letém období scházet a diskutovat nad problematikou řešeného území.

 

 • FINANCOVÁNÍ

Tato pracovní skupina bude mít za úkol řešit otázku financování školství, dostupnost vzdělávání a rozvoj kapacit. Dále se budou členové PS snažit hledat postupy a metody, jak snižovat administrativní zátěž a identifikovat příčiny vysokých nákladů, které by bylo možné eliminovat při řešení daných situací společnými výdaji.

 

 • MATEMATICKÁ GRAMOTNOST 

Pracovní skupina matematická gramotnost je složena z prvostupňových a druhostupňových pedagogů matematiky. Stěžejní aktivitou bude výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech v matematice. Součástí bude i začlenění digitální gramotnosti a využívání ICT v souvislosti s podporou MG.

 
 • ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

  Pracovní skupina čtenářská gramotnost je složena především z pedagogů českého jazyka na obou stupních ZŠ. Náplní této PS bude sdílení zkušeností a začleňování nových metod výuky tak, aby bylo rozvojem kritického myšlení dosaženo co největší efektivity při výuce.   

Dokument se seznamem knih k výměně na Novoměstsku zde

 

 • ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

 Tato pracovní skupina se bude zabývat rovnými příležitostmi a řešením přechodů ve vzdělávání a bude se aktivně podílet na celém procesu společného plánování v území. 

 

 •  ŠKOLA 21 - POLYTECHNIKA

Tato PS se vyprofilovala zejména rozvojem kompetencí v polytechnickém vzdělávání, ale také v používání cizího jazyka, rozvojem sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků. 

 

 • PŘÍRODOVĚDNÁ GRAMOTNOST

Pracovní skupina Přírodovědná gramotnost se bude zabývat problematikou přírodních věd, díky propojení s Městským muzeem v Novém Městě nad Metují dojde k propojení klasické výuky a praktického vyučování a poznávání. Dále zde bude řešena problematika environmentální odpovědnosti.

 

 •  MATEŘSKÉ ŠKOLY

V pracovní skupině pro mateřské školy bude řešena výhradně problematika potřeb z prostředí mateřských škol na Novoměstsku. Budou zde zapojeni jak odborní pracovníci, tak ředitelé mateřských škol. 

  

Pozvánky na jednání pracovních skupin naleznete v záložce Co je v plánu

SWOT-3 ANALÝZY

 

ŘÍDÍCÍ VÝBOR

Zápis ze setkání Řídícího výboru ze dne 26. 03. 2018 ZDE

Zápis ze setkání Řídícího výboru ze dne 12. 12. 2018 ZDE

Zápis ze setkání Řídícího výboru ze dne 12. 06. 2019 ZDE

Zápis ze setkání Řídícího výboru ze dne 10. 12. 2019 ZDE

Zápis ze setkání Řídícího výboru ze dne 03. 06. 2020 ZDE

Zápis ze setkání Řídícího výboru ze dne 09. 12. 2020 ZDE

Zápis ze setkání Řídícího výboru ze dne 26. 10. 2021 ZDE

 

DOKUMENTY

Strategický rámec projektu MAP II Novoměstsko

Seznam místních lídrů

 

Principy MAP

Komunitní plánování je postup, který dává možnost lidem účastnit se rozhodovat o důležitých otázkách života společenství. Dále pomáhá k tomu, aby přijímaná usnesení zodpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu. Zajišťuje co nejefektivněji využívané dostupné zdroje při plánovaných krocích a jejich řešení, případně nacházení nových zdrojů, které by přinášely co největší užitek a spokojenost.

Spokojení žáci

 

Cíle MAP

Hlavním cílem MAP je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

 

Dílčí cíle MAP:

Dílčí cíl 1. Systémové zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol

Dílčí cíl 2. Sdílené porozumění cíli: orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání

Dílčí cíl 3. Zavádění řešení pro nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání uvnitř škol a v území - dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole

Dílčí cíl 4. Zlepšení spolupráce škol s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků

 

CO PŘINESE MAP JEDNOTLIVÝM AKTÉRŮM V ÚZEMÍ?

Dětem a žákům:

 • motivující, bezpečné, podporující a komunikující prostředí ve školách i mimo školy pro učení se, rozvoj osobnosti a rozvoj osobního potenciálu každého dítěte a žáka,
 • snížení šikany a diskriminace ve škole i mimo školu.

Rodičům:

 • více informací o příležitostech pro rozvoj dětí nejen ve škole, ale i mimo školu (neformální vzdělávání),
 • možnost podpořit školu a větší zapojení do života školy,
 • rozvoj kvalitního kariérového poradenství ve školách, které je nezbytným předpokladem pro správné směřování další vzdělávací dráhy žáka,
 • platformu pro otevřenou komunikaci.

Ředitelům a učitelům:

 • příležitosti pro setkávání ředitelů/učitelů, k vzájemným konzultacím, výměně zkušeností a spolupráci,
 • rozvoj spolupráce s rodiči a zapojení rodičů do života školy, podpora škol rodiči,
 • možnou místní a komunikativní podporu při organizaci spolupráce s kolegy v místě a při péči o osobní prostor nebo při řešení místních problémů.

Zřizovatelům:

 • možnost navázání a rozvoje spolupráce zřizovatelů na území MAP,
 • příležitosti pro výměnu zkušeností, možnost vytváření společných postupů a metodik pro řízení škol,
 • možnost využití dat a informací z MAP pro střednědobé plánování v oblasti vzdělávání (např. financování škol).

Všem aktérům v území:

 • zvýšení informovanosti o aktivitách různých subjektů v oblasti vzdělávání v území, spolupráce mezi formálním a neformálním vzděláváním - zvýšení důvěry, otevřenost a inspirace pro ostatní (ukazuje to, co dělají sousedi a ti druzí),
 • prohloubení spolupráce s neziskovými subjekty jak v oblasti vzdělávání, tak např. sociální oblasti,
 • ohlednění místních potřeb a podpora v místě – vzdělávání zohledňující místní potřeby,
 • zlepšení kvality vzdělávání, vzdělávání rozvíjejí kompetence pro osobní a pracovní život.

 

Seznam zapojených škol na území ORP Nové Město nad Metují

 

Základní škola a Mateřská škola Krčín

Mateřská škola Nové Město nad Metují, Na Františku

Mateřská škola Nové Město nad Metují, Rašínova

Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského

Základní škola Nové Město nad Metují, Školní

Střední škola a Základní škola Nové Město nad Metují

Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s.

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám.

Základní škola a mateřská škola Bohuslavice

Základní škola a Mateřská škola Černčice

Základní škola a Mateřská škola Nahořany

Základní škola a Mateřská škola Provodov - Šonov

Mateřská škola Slavoňov

 

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Jméno: 
E-mail: 
telefon: