Pracovní skupina Rovné příležitosti

Pracovní skupina pro rovné příležitosti a k řešení přechodů ve vzdělávání. Obsahem práce této pracovní skupiny je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuse o problematice nastavených rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol.

Pracovní skupina na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělávání. Dále vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. Navrhuje aktivity spolupráce a aktivity škol v oblasti rovných příležitostí, které následně předává Řídícímu výboru MAP.

Pracovní skupina je složena ze zástupců zřizovatelů, ředitelů škol, pedagogických pracovníků s dětmi a mládeží, pracovníků poradenských zařízení, dalších odborníků a rodičů.

Minimálně jeden člen pracovní skupiny musí být pedagogickým pracovníkem dle zákona o pedagogických pracovnících s minimálně pětiletou praxí v základní škole.

Rovné příležitosti ve vzdělávání

Rovné příležitosti ve vzdělávání znamenají, že všechny děti, žáci a žákyně mají stejné možnosti využívat vzdělávací příležitosti a dosáhnout svého potenciálu bez ohledu na své socioekonomické, kulturní, etnické, jazykové nebo duševní pozadí, rodinný původ, pohlaví, genderovou identitou, sexuální orientaci, náboženské přesvědčení nebo jiné aspekty, které by mohly být diskriminující.

 

Zápisy z jednání pracovní skupiny:

Číslo jednáníDatum konáníDokument
01 20.03.2024  PDF