Rozvíjíme vzdělávání na Novoměstsku


Kinokavárna Dobruška, 3.12.2018


Místní akční plán II Novoměstsko je produktem spolupráce partnerů v území ORP Nové Město nad Metují, který realizuje Místní akční skupina POHODA venkova, z. s., v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z daného období.


MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a následně základního vzdělávání, zájmové a neformální vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá výběr partnerů pro realizaci a zaměření sběru dat. „Projektový tým se schází s aktéry vzdělávání v území, kdy společně diskutujeme a aktualizujeme místní akční plán. Dále společně plánujeme a realizujeme aktivity pro rozvoj vzdělávání v území“, uvedla Ing. Olga Prázová, hlavní manažer projektu.


V rámci projektu fungují pracovní platformy, kde se schází učitelé dle různých zaměření. Mají prostor pro diskuzi a identifikování potřeb vzdělávání v území. Zároveň si mezi sebou sdílejí informace, aktuální výukové trendy, metody a zkušenosti z praxe. „Realizační tým vytipoval tzv. místní lídry ve vzdělávání, které vzájemně propojuje nad společnými tématy a problematikou, což je jeden ze způsobů, jakým se posouváme dále“, dodává Ing. Olga Prázová. V rámci projektu se realizují inspirativní exkurze a v plánu je i odborná zahraniční stáž pro místní lídry. Výstupy projektu jsou i tzv. implementační aktivity, které podněcují a připravují zástupci pracovních platforem společně s realizačním týmem. Projekt MAP II Novoměstsko může efektivně reagovat na aktuální potřeby území a pořádat vzdělávací akce, jakou jsou semináře, workshopy a setkání „na míru“ s cílem posunout vzdělávání dětí a žáků co nejefektivněji vpřed.